Powstanie prakontynentów. Globalne zlodowacenie. Śladem najstarszych skał w Polsce. Powstawanie surowców. Geologiczne puzzle europejskiego kontynentu. Bogactwa mineralne kraju, historia ich powstawania, zależność ich tworzenia się od warunków klimatycznych. Problemy jakie w czasach dzisiejszych rodzi w środowisku naturalnym eksploatacja surowców w Polsce.
Początki życia biologicznego. Najstarsze ślady życia w polskich skałach.
Jak to było w paleozoiku? Rozwój środowiska naturalnego kraju od prekambru po czasy wielkich gadów. Jak dryfowała Baltika czyli o dryfie kontynentów? Sinice a wyjście życia na ląd.
Historia wielkich wymierań gatunków, nawiązująca do teraźniejszości. Epoka wielkich gadów. Odkrycie w Krasiejowie. Świętokrzyskie dinozaury. Ślady katastrofy K-T. Czy obecnie żyjemy w okresie kolejnego wymierania gatunków i czy jest ono widoczne w Polsce?
Ewolucja życia po okresie wielkich wymierań. Życie w trzeciorzędzie. Polskie nietoperze. Bursztynowe lasy. Przykłady polskich badań nad rozwojem ekosystemów po katastrofach ekologicznych występujących lokalnie w kraju. Ewolucja Atlantyku a klimat Europy. Tajemnica skamieniałych lasów Roztocza.
Wpływ epoki zlodowaceń na ukształtowanie się rzeźby w naszym kraju. Najnowsze hipotezy dotyczące gwałtownych wahań klimatycznych na początku holocenu i w czasach współczesnych. Polscy naukowcy modelują zmiany klimatyczne i ich wpływ na środowisko. Szukanie odpowiedzi na pytanie: czy żyjemy w epoce międzylodowcowej?
Przedstawienie podstawowych cech klimatu Polski i najważniejszych dla naszego kraju procesów klimatotwórczych. Przykłady różnych warunków klimatycznych panujących na obszarze Polski w różnych epokach geologicznych i odniesienie do współczesnej niestabilności klimatu. Zmiany globalne a występowanie zjawisk żywiołowych w Polsce z końcem XX wieku. Emisja zanieczyszczeń w kraju w porównaniu z innymi krajami.
Ukształtowanie obszaru Polski a klimat kraju. Wpływ łańcuchów górskich na południu (ekstremalne zjawiska pogodowe, obieg wody). Historia powstawania łańcuchów górskich Polski i procesy ich niszczenia. Klimat lokalny (m.in. problem zanieczyszczeń atmosferycznych w kotlinach). Przykłady zależności: działalność człowieka. Reakcja środowiska. Wpływ na życie człowieka.
Środowisko wodne kraju i obieg wody. Pojęcie dorzeczy i zlewiska. Historia powstania współczesnej sieci rzecznej Polski i jej zmiany. Poznanie obiegu wody w przyrodzie kraju i możliwości jego prognozowania. Ingerencja człowieka w środowisko wodne, przykłady skutków takiej działalności. Problem regulacji rzek, kaskadyzacji, retencji. Jakość wody i zasoby wodne kraju.
Obszary leśne i podmokłe kraju. Prehistoria różnych zbiorowisk leśnych. Tworzenie się gleb współczesnych i rozwój zbiorowisk w okresie holocenu. Skutki działalności człowieka w czasach historycznych i obecnie. Siedliska wtórne. Wrażliwosć ekosystemów na granicach dwóch środowisk. Idea rezerwatów i pomników przyrody. Życie lasu i jego rola jako wielkiego bufora retencyjnego w obiegu wody w środowisku kraju.
Poznanie najważniejszych problemów środowiska polskiego Bałtyku. Podstawowe dane o morzu. Historia genezy morza i zasiedlania polskiej strefy przez organizmy. Rola wlewów wód atlantyckich. Zanieczyszczenie polskiej strefy i działania ochronne. Próby odtworzenia populacji niektórych gatunków (foka szara, morszczyn). Stan zasobów rybnych (dramat dorszowy). Znaczenie międzynarodowej współpracy i działań na rzecz ochrony środowiska.
Różne przykłady zależności przyczynowo-skutkowych w środowisku kraju. Pojęcie bioróżnorodności. Ochrona gatunków ginących w Polsce. Działania na rzecz zwiększenia liczebności gatunków. Przykłady wartościowania ekonomicznego środowiska. Prognozowanie zmian jakie mogą zajść w środowisku naturalnym kraju w najbliższych 50-ciu latach. Relacje człowiek - środowisko w założeniach rozwoju zrównoważonego kraju.
Jak kręcono zdjęcia do filmu Historia Naturalna Polski?
Kliknij w logo lub tutaj aby dowiedzieć się więcej o Akademickiej Telewizji Edukacyjnej